تغییرات مهم کارنامه های فردی دانش آموزان پایه نهم (دورۀ اول متوسطه) از ارزشیابی مرحله ۴ به بعد


تغییرات مهم کارنامه های فردی دانش آموزان پایه نهم (دورۀ اول متوسطه) از ارزشیابی مرحله ۴ به بعد

مدیران، دبیران، مشاوران و دانش آموزان گرامی پایه نهم

در جهت مشابهت بیشتر ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی پایه نهم با آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، در کارنامه های فردی دانش آموزان پایه نهم از ارزشیابی مرحله 4  تغییرات زیر صورت می گیرد.

1- محاسبه نمره دانش آموزان از ۱۰۰ 

2- اضافه شدن رتبه و تراز به کارنامه های فردی دانش آموزان

3- اعمال نمره منفی در محاسبه نمرات که از این جهت مشابه آزمون های دوره دوم متوسطه خواهد بود


 نکته مهم: کارنامه های دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم (دوره اول متوسطه) با هدف کنکورزدایی، بدون ارائه رتبه، تراز، نمره منفی و... خواهد بود.6 ماه قبل  

تعداد مشاهده 2891