اصلاحیه آزمون های سال تحصیلی 1403-1402


اصلاحیه آزمون های سال تحصیلی 1403-1402

کاربران گرامی

پس از برگزاری هر مرحله از آزمون های موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو، تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات نسبت به سوالات آزمون که از طریق دانش آموزان، دبیران، نمایندگی ها و مدارس به موسسه ارجاع می گردد، بررسی شده و ترتیب اثر داده می شود. مواردی از قبیل مشکلات علمی و محتوایی و یا نادرست بودن گزینه پاسخ، توسط مسوولین دروس در هرگروه درسی با دقت تمام بررسی شده و در صورتی که این اشکالات وارد نباشد، توضیح مسوول درس مربوطه به صورت خصوصی برای ارجاع دهنده اشکال، ارسال می شود و در صورتی که اشکال آزمون وارد باشد، در این صفحه به تفکیک پایه و گروه درسی اطلاع رسانی می گردد و اصلاحات مربوطه در دیتابیس آزمون اعمال شده و کارنامه ها دوباره تولید می شوند.اصلاحیه آزمون های گزینه دو در سال تحصیلی 03-02
تاریخ برگزاری
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
28 اردیبهشت51نهم- تیزهوشانمطالعات اجتماعی
تغییر کلید: گزینه 2 پاسخ است
20 اردیبهشت71کنکورفیزیکریاضیتغییر کلید: گزینه 3 پاسخ است
24 فروردین34
38
کنکورریاضیریاضیسوال حذف شد.
۲۱ فروردین ۱۲۱کنکورریاضی تجربیتغییر کلید: گزینه ۱ پاسخ است
۲۱ فروردین۱۰۳
۱۰۸
کنکورشیمیریاضی
تجربی
تغییر کلید: گزینه ۳ پاسخ است
۲۵ اسفند ۵کنکورریاضی انسانی سوال حذف شد.
10 اسفند6کنکورریاضیانسانیسوال حذف شد.
10 اسفند126کنکورریاضیتجربیسوال حذف شد.
27 بهمن110کنکورتاریخانسانیتغییر کلید: گزینه 1 پاسخ است
27 بهمن121کنکورجغرافیاانسانیسوال حذف شد (خارج محدوده)
13 بهمن67کنکورفیزیکتجربیتغییر کلید: گزینه های 3 و 4 پاسخ است
13 بهمن92
93
کنکورعربیانسانیسوال حذف شد.
(اشکال در آزمون آنلاین)
29 دی19یازدهمریاضیریاضیسوال حذف شد.
28 دی54نهممطالعات اجتماعی
تغییر کلید: گزینه 4 پاسخ است
28 دی77نهمریاضی
تغییر کلید: گزینه 2 پاسخ است
15 دی135کنکوراقتصادانسانیسوال حذف شد.
15 دی83
85
کنکورشیمیریاضی
تجربی
تغییر کلید: گزینه 3 پاسخ است

24 آذر14دهمعلوم و فنون ادبیانسانیگزینه های 2 و 4 پاسخ هستند
24 آذر37کنکورریاضیات گسستهریاضیتغییر کلید: گزینه 3 پاسخ است
3 آذر46 ، 66 ، 69
72 ، 73 ، 74
کنکورفیزیکتجربیسوال حذف شد (خارج محدوده)
12 آبان37دهمفیزیکریاضیسوال حذف شد
12 آبان72دهمجغرافیاانسانیسوال حذف شد
12 آبان51کنکورفیزیکتجربیتغییر کلید: گزینه 3 پاسخ است
12 آبان41دهمفیزیک ریاضیسوال حذف شد
12 آبان74کنکورفیزیکریاضیتغییر کلید: گزینه 2 پاسخ است
12 آبان69کنکورفیزیکریاضیتغییر کلید: گزینه 1 پاسخ است
12 آبان51
55
کنکورفیزیکریاضی
سوال حذف شد.
21 مهر106
102
کنکورشیمیتجربی
ریاضی
سوال حذف شد.
21 مهر84کنکورشیمیتجربیگزینه های ۱ و 2 پاسخ هستند

4 ماه قبل  

تعداد مشاهده 2072