نسخه نهایی محدوده بندی ارزشیابی تشریحی مرحله اول (سال تحصیلی ۰۳-۰۲ ) - ویژه دوره دوم دبستان


نسخه نهایی محدوده بندی ارزشیابی تشریحی مرحله اول (سال تحصیلی ۰۳-۰۲ ) - ویژه دوره دوم دبستان

⚠️ ارزشیابی تشریحی مرحله دوم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به صورت جامع از کل محتوای کتاب درسی برگزار خواهد شد. تاریخ برگزاری ارزشیابی های اردیبهشت ماه پس از اعلام برنامه امتحانات نهایی دوره دوم متوسطه ( پایه های دهم تا دوازدهم) توسط وزارت آموزش و پرورش اطلاع رسانی می گردد.

نسخه نهایی محدوده بندی ارزشیابی تشریحی مرحله اول  (سال تحصیلی ۰۳-۰۲ ) - ویژه دوره دوم دبستان (PDF)
دانلود نسخه نهایی محدوده بندی ارزشیابی تشریحی مرحله اول (سال تحصیلی ۰۳-۰۲ ) - ویژه دوره دوم دبستان (PDF) - 220 KB نسخه نهایی محدوده بندی ارزشیابی تشریحی مرحله اول (سال تحصیلی ۰۳-۰۲ ) - ویژه دوره دوم دبستان (PDF)
5 ماه قبل  

تعداد مشاهده 3777