نسخه نهایی محدوده بندی ارزشیابی تشریحی مرحله اول (سال تحصیلی ۰۳-۰۲ ) - ویژه داوطلبان کنکور۱۴۰۳


نسخه نهایی محدوده بندی ارزشیابی تشریحی مرحله اول (سال تحصیلی ۰۳-۰۲ ) - ویژه داوطلبان کنکور۱۴۰۳

⚠️ ارزشیابی مرحله دوم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به صورت جامع از کل محتوای کتاب درسی برگزار خواهد شد. تاریخ برگزاری ارزشیابی های اردیبهشت ماه پس از اعلام برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم توسط وزارت آموزش و پرورش اطلاع رسانی می گردد.

نسخه نهایی محدوده بندی ارزشیابی تشریحی مرحله اول  (سال تحصیلی ۰۳-۰۲ ) - ویژه داوطلبان کنکور۱۴۰۳ (PDF)
دانلود نسخه نهایی محدوده بندی ارزشیابی تشریحی مرحله اول (سال تحصیلی ۰۳-۰۲ ) - ویژه داوطلبان کنکور۱۴۰۳ (PDF) - 231 KB نسخه نهایی محدوده بندی ارزشیابی تشریحی مرحله اول (سال تحصیلی ۰۳-۰۲ ) - ویژه داوطلبان کنکور۱۴۰۳ (PDF)
5 ماه قبل  

تعداد مشاهده 26431