نسخه اولبه محدوده بندی ارزشیابی تشریحی مرحله دوم (سال تحصیلی ۰۳-۰۲ ) - ویژه داوطلبان کنکور۱۴۰۳ و پایه های دهم و یازدهم


نسخه اولبه محدوده بندی ارزشیابی تشریحی مرحله دوم (سال تحصیلی ۰۳-۰۲ ) - ویژه داوطلبان کنکور۱۴۰۳ و پایه های دهم و یازدهم

⚠️ نکته مهم: باتوجه به اینکه برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۳ هنوز از سوی مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش اعلام نشده است، احتمال تغییرات جزئی در برنامه ارائه شده وجود دارد.

نسخه اولبه محدوده بندی ارزشیابی تشریحی مرحله دوم  (سال تحصیلی ۰۳-۰۲ ) - ویژه داوطلبان کنکور۱۴۰۳ و پایه های دهم و یازدهم (PDF)
دانلود نسخه اولبه محدوده بندی ارزشیابی تشریحی مرحله دوم (سال تحصیلی ۰۳-۰۲ ) - ویژه داوطلبان کنکور۱۴۰۳ و پایه های دهم و یازدهم (PDF) - 230 KB نسخه اولبه محدوده بندی ارزشیابی تشریحی مرحله دوم (سال تحصیلی ۰۳-۰۲ ) - ویژه داوطلبان کنکور۱۴۰۳ و پایه های دهم و یازدهم (PDF)
دیروز  

تعداد مشاهده 26874