تغییر تاریخ برگزاری آزمون های آزمایشی جامع ادواری - ویژه داوطلبان کنکور ۱۴۰۲ ( ۵ مرحله پایانی)


تغییر تاریخ برگزاری آزمون های آزمایشی جامع ادواری - ویژه داوطلبان کنکور ۱۴۰۲ ( ۵ مرحله پایانی)

داوطلبان گرامی

 با توجه به همزمانی با برگزاری امتحانات نهایی، آزمون جامع ادواری گزینه دو به یک هفته بعد منتقل گردیده است.

 لازم به ذکر است که تاریخ و محدوده‌بندی سایر آزمون‌ها هیچ تغییری نخواهد کرد.


یک سال قبل  

تعداد مشاهده 26927