اطلاعیه اعلام حذفیات منابع طرح سؤال آزمون اختصاصی (سراسری) دی ماه ۱۴۰۱ و تیر ماه ۱۴۰۲


اطلاعیه اعلام حذفیات منابع طرح سؤال آزمون اختصاصی (سراسری) دی ماه ۱۴۰۱ و تیر ماه ۱۴۰۲

‌ قابل توجه داوطلبان کنکور گزینه دویی

 حذفیات اعلام شده در آزمون های گزینه دو اعمال خواهد شد. لینک اطلاعیه

اطلاعیه اعلام حذفیات منابع طرح سؤال آزمون اختصاصی (سراسری) دی ماه ۱۴۰۱ و تیر ماه ۱۴۰۲ (PDF) اطلاعیه اعلام حذفیات منابع طرح سؤال آزمون اختصاصی (سراسری) دی ماه ۱۴۰۱ و تیر ماه ۱۴۰۲ (PDF) اطلاعیه اعلام حذفیات منابع طرح سؤال آزمون اختصاصی (سراسری) دی ماه ۱۴۰۱ و تیر ماه ۱۴۰۲ (PDF) اطلاعیه اعلام حذفیات منابع طرح سؤال آزمون اختصاصی (سراسری) دی ماه ۱۴۰۱ و تیر ماه ۱۴۰۲ (PDF) اطلاعیه اعلام حذفیات منابع طرح سؤال آزمون اختصاصی (سراسری) دی ماه ۱۴۰۱ و تیر ماه ۱۴۰۲ (PDF) اطلاعیه اعلام حذفیات منابع طرح سؤال آزمون اختصاصی (سراسری) دی ماه ۱۴۰۱ و تیر ماه ۱۴۰۲ (PDF) اطلاعیه اعلام حذفیات منابع طرح سؤال آزمون اختصاصی (سراسری) دی ماه ۱۴۰۱ و تیر ماه ۱۴۰۲ (PDF) اطلاعیه اعلام حذفیات منابع طرح سؤال آزمون اختصاصی (سراسری) دی ماه ۱۴۰۱ و تیر ماه ۱۴۰۲ (PDF) اطلاعیه اعلام حذفیات منابع طرح سؤال آزمون اختصاصی (سراسری) دی ماه ۱۴۰۱ و تیر ماه ۱۴۰۲ (PDF)
دانلود اطلاعیه اعلام حذفیات منابع طرح سؤال آزمون اختصاصی (سراسری) دی ماه ۱۴۰۱ و تیر ماه ۱۴۰۲ (PDF) - 571 KB اطلاعیه اعلام حذفیات منابع طرح سؤال آزمون اختصاصی (سراسری) دی ماه ۱۴۰۱ و تیر ماه ۱۴۰۲ (PDF)
9 ماه قبل  

تعداد مشاهده 2375