ابر کارنامه گزینه دو - چکیده آزمون


ابر کارنامه گزینه دو - چکیده آزمون

 با چکیده کارنامه در یک نگاه ببین چکار کردی

 حواستون باشه که به جای رقابت با دیگران و درگیرشدن با رتبه و تراز در آزمون آزمایشی، شما باید با خودتون و گذشته تون رقابت کنید!

 کارنامه هوشمند گزینه دو سرآغازی برای تصمیمات راهبردی و مبنایی برای مطالعه و برنامه ریزی پیش رو 

درحال بارگذاری...
دانلود ابر کارنامه گزینه دو - چکیده آزمون (فیلم) - 4.70 MB
یک سال قبل  

تعداد مشاهده 285