اصلاحیه آزمون های سال تحصیلی 1402-1401


اصلاحیه آزمون های سال تحصیلی 1402-1401

کاربران گرامی

پس از برگزاری هر مرحله از آزمون های موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو، تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات نسبت به سوالات آزمون که از طریق دانش آموزان، دبیران، نمایندگی ها و مدارس به موسسه ارجاع می گردد، بررسی شده و ترتیب اثر داده می شود. مواردی از قبیل مشکلات علمی و محتوایی و یا نادرست بودن گزینه پاسخ، توسط مسوولین دروس در هرگروه درسی با دقت تمام بررسی شده و در صورتی که این اشکالات وارد نباشد، توضیح مسوول درس مربوطه به صورت خصوصی برای ارجاع دهنده اشکال، ارسال می شود و در صورتی که اشکال آزمون وارد باشد، در این صفحه به تفکیک پایه و گروه درسی اطلاع رسانی می گردد و اصلاحات مربوطه در دیتابیس آزمون اعمال شده و کارنامه ها دوباره تولید می شوند.اصلاحیه آزمون های گزینه دو در سال تحصیلی 02-01
تاریخ برگزاری
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
5 اسفند146دوازدهمزمین شناسیتجربیگزینه های 2 و 3 پاسخ هستند.
5 اسفند12-21-22دوازدهمزیست شناسیتجربیحذف شدند (حذفیات)
21 بهمن33دوازدهمزیست شناسیتجربیسوال حذف شد
21 بهمن17دوازدهمزیست شناسیتجربیتغییر کلید: گزینه 3 پاسخ است
7 بهمن172دوازدهماقتصادانسانی و علوم معارفسوال حذف شد. به دلیل اشکال در آزمون آنلاین
۷ بهمن۴۳یازدهمفیزیک ریاضی تغییر کلید: گزینه ۴ پاسخ است
6 بهمن41 تا 46هشتممطالعات اجتماعی
سوال حذف شد (خارج از محدوده)
4 آذر60کنکور تیر ۱۴۰۲زیست شناسی
تجربیتغییر کلید: گزینه ۳ پاسخ است
۲۰ آبان۳۰دهمزیست شناسی تجربیتغییر کلید: گزینه ۳ پاسخ است
۲۰ آبان۱۲۲کنکور تیر ۱۴۰۲جغرافیاانسانی و علوم معارف سوال حذف شد
۲۰ آبان۳۰ و ۳۳کنکور تیر ۱۴۰۲اقتصادانسانی و علوم معارفسوال حذف شد
20 آبان
81پایه یازدهم
تاریخانسانیسوال حذف شد
20 آبان42پایه یازدهم
فیزیکریاضیسوال حذف شد
22 مهر
29داوطلب کنکور - دی 1401ریاضیتجربیتغییر کلید: گزینه 4 پاسخ است.
22 مهر116- 118 -126 - 127 - 128 -130پایه یازدهم
روانشناسیانسانیسوال حذف شد (خارج از محدوده)
22 مهر31داوطلب کنکور - تیر 1402
زیست شناسیتجربیتغییر کلید: گزینه 2 پاسخ است.

5 ماه قبل  

تعداد مشاهده 5323