اصلاحیه آزمون های سال تحصیلی 1402-1401


اصلاحیه آزمون های سال تحصیلی 1402-1401

کاربران گرامی

پس از برگزاری هر مرحله از آزمون های موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو، تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات نسبت به سوالات آزمون که از طریق دانش آموزان، دبیران، نمایندگی ها و مدارس به موسسه ارجاع می گردد، بررسی شده و ترتیب اثر داده می شود. مواردی از قبیل مشکلات علمی و محتوایی و یا نادرست بودن گزینه پاسخ، توسط مسوولین دروس در هرگروه درسی با دقت تمام بررسی شده و در صورتی که این اشکالات وارد نباشد، توضیح مسوول درس مربوطه به صورت خصوصی برای ارجاع دهنده اشکال، ارسال می شود و در صورتی که اشکال آزمون وارد باشد، در این صفحه به تفکیک پایه و گروه درسی اطلاع رسانی می گردد و اصلاحات مربوطه در دیتابیس آزمون اعمال شده و کارنامه ها دوباره تولید می شوند.اصلاحیه آزمون های گزینه دو در سال تحصیلی 02-01
تاریخ برگزاری
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
10 شهریور79دهمانسانیزیست شناسیسوال حذف شد.
10 شهریور11کنکور 1403
تجربیزیست شناسیسوال حذف شد.
10 شهریور7
72
دهمریاضیریاضی
تجربی
سوال حذف شد.
23 تیر152کنکور 1403زمین شناسیتجربیسوال حذف شد.
9 تیر75دوازدهمفیزیکریاضیسوال حذف شد.
9 تیر21دوازدهمریاضیریاضیسوال حذف شد.
2 تیر35دوازدهمزیست شناسیتجربیسوال حذف شد.
۲ تیر۶۰دوازدهم جامعه شناسی انسانی تغییر کلید: گزینه ۲ پاسخ است.
۲ تیر۵۸دوازدهم جامعه شناسی انسانی گزینه های ۳ و ۴ پاسخ هستند
۲ تیر۶۳دوازدهم جامعه شناسی انسانی سوال حذف شد.
26 خرداد53دوازدهمجامعه شناسیانسانیسوال حذف شد.
26 خرداد90
88
دوازدهمشیمیتجربی
ریاضی
سوال حذف شد
29 اردیبهشت134دوازدهمریاضیتجربیتغییر کلید: گزینه 1 پاسخ است
29 اردیبهشت77
79
دوازدهمشیمیریاضی
تجربی
تغییر کلید: گزینه 4 پاسخ است

18 فروردین143دوازدهماقتصادانسانی و علوم معارف اسلامی
تغییر کلید: گزینه 3 پاسخ است
۱۲ فروردین ۱۲- ۲۰دوازدهم ریاضی و آمار انسانی و علوم معارف اسلامی حذف شدند (حذفیات)
۱۲ فروردین ۸۳دوازدهم روانشناسی انسانی و علوم معارف اسلامیگزینه های ۱ و ۳ پاسخ هستند
5 اسفند146دوازدهمزمین شناسیتجربیگزینه های 2 و 3 پاسخ هستند.
5 اسفند12-21-22دوازدهمزیست شناسیتجربیحذف شدند (حذفیات)
21 بهمن33دوازدهمزیست شناسیتجربیسوال حذف شد
21 بهمن17دوازدهمزیست شناسیتجربیتغییر کلید: گزینه 3 پاسخ است
7 بهمن172دوازدهماقتصادانسانی و علوم معارفسوال حذف شد. به دلیل اشکال در آزمون آنلاین
۷ بهمن۴۳یازدهمفیزیک ریاضی تغییر کلید: گزینه ۴ پاسخ است
6 بهمن41 تا 46هشتممطالعات اجتماعی
سوال حذف شد (خارج از محدوده)
4 آذر60کنکور تیر ۱۴۰۲زیست شناسی
تجربیتغییر کلید: گزینه ۳ پاسخ است
۲۰ آبان۳۰دهمزیست شناسی تجربیتغییر کلید: گزینه ۳ پاسخ است
۲۰ آبان۱۲۲کنکور تیر ۱۴۰۲جغرافیاانسانی و علوم معارف سوال حذف شد
۲۰ آبان۳۰ و ۳۳کنکور تیر ۱۴۰۲اقتصادانسانی و علوم معارفسوال حذف شد
20 آبان
81پایه یازدهم
تاریخانسانیسوال حذف شد
20 آبان42پایه یازدهم
فیزیکریاضیسوال حذف شد
22 مهر
29داوطلب کنکور - دی 1401ریاضیتجربیتغییر کلید: گزینه 4 پاسخ است.
22 مهر116- 118 -126 - 127 - 128 -130پایه یازدهم
روانشناسیانسانیسوال حذف شد (خارج از محدوده)
22 مهر31داوطلب کنکور - تیر 1402
زیست شناسیتجربیتغییر کلید: گزینه 2 پاسخ است.

یک سال قبل  

تعداد مشاهده 8714