محدوده بندی آزمون های آزمایشی تابستان گزینه دو - ویژه کنکور 1404


محدوده بندی آزمون های آزمایشی تابستان گزینه دو - ویژه کنکور 1404

 داوطلبان کنکور ۱۴۰۴

🔔 نسخه بروز شده ۸ خرداد (تغییر تاریخ برگزاری سه مرحله ابتدایی)

به جهت سادگی نمایش و سهولت، محدوده بندی آزمون ها در دو فایل تفکیکی و تجمیعی ارائه شده که از نظر محتوا هیچ تفاوتی باهم ندارند. 

 در فایل تفکیکی، ۱۰ مرحله آزمون‏های تابستان در ۲ جدول جداگانه از هم مجزا شده‏اند. جدول اول مربوط به ۶ مرحله آزمونی است که مطابق برنامۀ راهبردی سال ‏های قبل بوده و در آن کل پایه ‏های دهم و یازدهم جمع ‏بندی می‏شود. جدول دوم شامل ۴ مرحله آزمون جدید است که در آن حدود ۲۰ درصد پایۀ دوازدهم و کل پایۀ دهم در تابستان مطالعه می‏گردد.

 همچنین در فایل  تجمیعی ۱۰ مرحله آزمون ‏ها برای هر گروه آزمایشی در انتها آورده شده است.

یک ماه قبل  

تعداد مشاهده 159540