اصلاحیه آزمون های سال تحصیلی 01-00


اصلاحیه آزمون های سال تحصیلی 01-00

کاربران گرامی

پس از برگزاری هر مرحله از آزمون های موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو، تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات نسبت به سوالات آزمون که از طریق دانش آموزان، دبیران، نمایندگی ها و مدارس به موسسه ارجاع می گردد، بررسی شده و ترتیب اثر داده می شود. مواردی از قبیل مشکلات علمی و محتوایی و یا نادرست بودن گزینه پاسخ، توسط مسوولین دروس در هرگروه درسی با دقت تمام بررسی شده و در صورتی که این اشکالات وارد نباشد، توضیح مسوول درس مربوطه به صورت خصوصی برای ارجاع دهنده اشکال، ارسال می شود و در صورتی که اشکال آزمون وارد باشد، در این صفحه به تفکیک پایه و گروه درسی اطلاع رسانی می گردد و اصلاحات مربوطه در دیتابیس آزمون اعمال شده و کارنامه ها دوباره تولید می شوند.اصلاحیه آزمون های گزینه دو در سال تحصیلی 01-00
تاریخ برگزاری
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
22 مهر116- 118 -126 - 127 - 128 -130پایه یازدهم
روانشناسیانسانیسوال حذف شد (خارج از محدوده)
25 شهریور30پایه دوازدهماقتصادانسانیسوال حذف شد
21 مرداد27پایه دوازدهماقتصادانسانیتغییر کلید: گزینه ۴ پاسخ صحیح است
۷ مرداد54دهم به یازدهمفیزیک ریاضی سوال حذف شد 
۳ تیر۲۳۵پایه دوازدهم جغرافیاانسانی تغییر کلید: گزینه ۴ پاسخ صحیح است
27 خرداد219پایه دوازدهمتاریخانسانیتغییر کلید: گزینه 1 پاسخ صحیح است.
20 خرداد165پایه دوازدهم
فیزیکریاضیسوال حذف شد.
23 اردیبهشت146پایه یازدهمفیزیکتجربیتغییر کلید: گزینه 1 پاسخ صحیح است.
12 فروردین
190-191-186
پایه دوازدهم
تاریخانسانیحذف شدند (طرح از قسمت حذفیات)
5 فروردین142پایه دوازدهم
زیست شناسی
تجربی
سوال حذف شد.
20 اسفند117پایه یازدهم
زیست شناسیتجربیتغییر کلید: گزینه های 1 و 2 پاسخ صحیح هستند.
29 بهمن90پایه یازدهمریاضیانسانیتغییر کلید: گزینه 2 پاسخ صحیح است.
۱۵ بهمن۱۶۹
۱۷۰
پایه دوازدهمعربی اختصاصیعلوم معارف اسلامیسوال حذف شد.
۱۵ بهمن۱۰۱پایه دوازدهمریاضیریاضیسوال حذف شد.
۱۵ بهمن۱۴۶پایه دوازدهمزیست شناسیتجربیسوال حذف شد.
26 آذر89 تا 92پایه دوازدهمزبان انگلیسیتمام گروه های آزمایشیبه دلیل عدم تطابق شماره سوالات ۸۹ تا ۹۲ مربوط به Close test ، این سوالات حذف شدند
5 آذر   100 و ۹۳پایه یازدهمریاضی تجربیسوال حذف شد.
5 آذر130پایه دوازدهماقتصاد انسانیتغییر کلید: گزینه 1 پاسخ صحیح است.
14 آبان156پایه دوازدهمفیزیک ریاضیتغییر کلید: گزینه 1 پاسخ صحیح است.

2 سال قبل  

تعداد مشاهده 12716