محدوده بندی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم در سال تحصیلی 1401-1400


محدوده بندی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم در سال تحصیلی 1401-1400 (PDF) محدوده بندی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم در سال تحصیلی 1401-1400 (PDF) محدوده بندی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم در سال تحصیلی 1401-1400 (PDF)
دانلود محدوده بندی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم در سال تحصیلی 1401-1400 (PDF) - 219 KB محدوده بندی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم در سال تحصیلی 1401-1400 (PDF)
یک سال قبل  

تعداد مشاهده 67473