حذفیات آزمون سراسری اعلام شد.


حذفیات آزمون سراسری اعلام شد.

 به اطلاع داوطلبان آزمون سراسری سال 1399 در رشته محل های با آزمون می رساند، براساس اعلام وزارت آموزش و پرورش و پیرو مطالب ارائه شده در پیک سنجش مورخ 99/01/18 که نسخه Pdf آن در سایت سازمان سنجش آموزش کشور/ سایت پیک سنجش(پیک سنجش شماره1169) موجود می باشد، می رساند، جدول میزان پوشش محتوای کتب درسی پایه دوازدهم در آزمون سراسری سال 1399 به شرح زیر اعلام می گردد:

🖥 لینک خبر   sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=6504


ردیف

نام کتاب

80 درصد محتوای تحت پوشش

20 درصد حذفیات
1
فیزیک 3

رشته تجربی کد 112244 (چاپ 1398) از صفحه 1 تا پایان صفحه 102 (تا ابتدای مدل اتم رادرفورد ـ‌ بور) رشته ریاضی فیزیک کد 112209 (چاپ 1398) از صفحه 1 تا پایان صفحه 124 (تا ابتدای مدل اتم رادرفوردـ بور)

رشته تجربی کد 112244 (چاپ 1398) از صفحه 103 (ابتدای مدل اتم رادرفورد ـ بور) تا پایان صفحه 125 (پایان فصل 4) حذف است. لازم به تذکر و توضیح است تمرینهای صفحه 122 از تمرین شماره 1 تا پایان تمرین شماره 7 جزو آزمون هستند. رشته ریاضی فیزیک کد 112209 (چاپ 1398) از صفحه 124 (ابتدای مدل اتم رادرفورد ـ بور) تا پایان صفحه 156 (پایان فصل 6) حذف است. لازم به تذکر و توضیح است تمرینهای صفحه 134 از تمرین شماره 1 تا پایان تمرین شماره 10 جزو آزمون هستند.

2

زیستشناسی 3

صفحه 1 تا 100

صفحه 101 تا 124

3

تاریخ 3

صفحه 1 تا 124 (تا پایان درس 9)

صفحه 125 تا 159 (درس 10 تا 12)

4

زبان انگلیسی 3

صفحه 1 تا 82

صفحه 83 تا 102

5

فارسی 3 (کلیه رشتهها) کد 112201

صفحه 10 تا 147

صفحه 148 تا 163

6

علوم و فنون ادبی 3 (علوم انسانی و معارف اسلامی)

صفحه 10 تا 94

صفحه 95 تا 122

7

جغرافیای (3) (کاربردی) رشته علوم انسانی

صفحه 1 تا 93 (تا مبحث زمین لغزش)

صفحه 93 تا 115

8

عربی، زبان قرآن (3) کد 112206 رشته علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

صفحه 1 تا پایان صفحه 48 یعنی از درس اول تا پایان درس سوم

صفحه 49 تا پایان صفحه 65 یعنی همه درس چهارم

9

عربی، زبان قرآن (3) کد 112207 رشته ادبیات و علوم انسانی

صفحه 1 تا پایان صفحه 70 یعنی از درس اول تا پایان درس چهارم

صفحه 71 تا پایان صفحه 82 یعنی همه درس پنجم

10

عربی، زبان قرآن (3) کد 112208 رشته علوم و معارف انسانی

صفحه 1 تا پایان صفحه 124 یعنی تا پایان درس هشتم

صفحه 125 تا پایان صفحه 164 یعنی همه درس نهم و دهم

11

شیمی 3

صفحه 1 تا 100 (اول مبحث آمونیاک و بهرهوری در کشاورزی)

صفحه 101 تا 121

12

حسابان 2 (رشته ریاضی)

از صفحه 1 تا 110 پایان فصل 4

از صفحه 111 تا 144

13

ریاضیات گسسته (رشته ریاضی)

از صفحه 1 تا 72 پایان درس اول از فصل 3

از صفحه 73 تا 84

14

هندسه 3 (رشته ریاضی)

از صفحه 1 تا 76 پایان درس اول از فصل 3

از صفحه 77 تا 86

15

ریاضی 3 (رشته تجربی) کد 112211

از صفحه 1 تا 120 پایان فصل 5

از صفحه 121 تا 150

16

ریاضی و آمار 3 (رشته انسانی)

از صفحه 1 تا 85 پایان درس اول از فصل 3

از صفحه 86 تا 104

17

فلسفه 2

از صفحه 1 تا 63

از صفحه 65 تا 90

18

جامعهشناسی 3

از صفحه 1 تا 92

از صفحه 93 تا 116

19

دین و زندگی 3 کد 112204

از صفحه 1 تا 109

از صفحه 10 1 تا 140

20

دین و زندگی 3 کد 112205

از صفحه 1 تا 135

از صفحه 136 تا 175

21

تاریخ 3 کد 112233 رشته علوم و معارف اسلامی

از صفحه 1  تا 135

از صفحه 136 تا 175

 

3 سال قبل  

تعداد مشاهده 5217