معرفی دانشگاه های استان همدان


معرفی دانشگاه های استان همدان

نام دانشگاهآدرس سایت
دانشگاه علوم پزشکی همدانhttp://www.umsha.ac.ir
دانشگاه بوعلی سینا - همدانhttp://www.basu.ac.ir
مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران)http://www.nahgu.ac.ir
دانشگاه ملایرhttp://malayeru.ac.ir
دانشگاه بوعلی سینا - همدان ( محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) https://bahar.basu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی همدان ( محل تحصیل دانشکده پرستاری ملایر)http://msn.umsha.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی همدان ( محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند)http://npf.umsha.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی اسد آبادhttp://aums.umsha.ac.ir
دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تویسرکان)https://tuyserkan.basu.ac.ir
دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی کبودر آهنگ)https://kab.basu.ac.ir
دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن)https://razan.basu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدانhttp://hamedan.hp.pnu.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدانhttp://ganjnameh.ac.ir
دانشگاه صنعتی همدانhttp://www.hut.ac.ir
دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی- اسدآباد همدانhttp://www.sjau.ac.ir
دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده فنی تویسرکان)https://tuyserkan.basu.ac.ir
5 سال قبل  

تعداد مشاهده 6103