معرفی دانشگاه های استان هرمزگان


معرفی دانشگاه های استان هرمزگان

نام دانشگاهآدرس سایت
دانشگاه هرمزگان - بندرعباسhttp://www.hormozgan.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس http://www.hums.ac.ir
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب)http://www.hormozgan.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباسhttp://www.pnuba.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (محل تحصیل بندر لنگه)http://nbf.hums.ac.ir
5 سال قبل  

تعداد مشاهده 5730