معرفی دانشگاه های استان لرستان


معرفی دانشگاه های استان لرستان

نام دانشگاهآدرس سایت
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آبادhttp://www.lums.ac.ir
دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجردhttp://abru.ac.ir
دانشگاه لرستان - خرم آبادhttp://www.lu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد ( محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز)http://www.lums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد ( محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر)http://nurse-pol.lums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد ( محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجرد)http://nurse-mid.lums.ac.ir
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر)http://ed.lu.ac.ir
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر)http://pl.lu.ac.ir
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نور آباد دلفان)https://du.lu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجردhttp://brojerd.lorestan.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم ابادhttp://khoramabad.lorestan.pnu.ac.ir
6 سال قبل  

تعداد مشاهده 5457