معرفی دانشگاه های استان گلستان


معرفی دانشگاه های استان گلستان

نام دانشگاهآدرس سایت
دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگانhttp://goums.ac.ir
دانشگاه گنبدhttp://www.gonbad.ac.ir/
دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل آموزشکده فنی علی آباد کتول)http://gu.ac.ir
دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی مینودشت)http://www.gonbad.ac.ir
دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر)http://www.gonbad.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگانhttp://gorgan.golestan.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبدکاووسhttp://gonbad.golestan.pnu.ac.ir
دانشگاه گلستان - گرگانhttp://gu.ac.ir
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانhttp://gau.ac.ir
6 سال قبل  

تعداد مشاهده 8599