معرفی دانشگاه های استان کرمانشاه


معرفی دانشگاه های استان کرمانشاه

نام دانشگاهآدرس سایت
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهhttp://www.kums.ac.ir
دانشگاه رازی- کرمانشاهhttps://razi.ac.ir
دانشگاه رازی- کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر)https://razi.ac.ir
دانشگاه رازی- کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی اسلام اباد غرب)https://eni.razi.ac.ir
دانشگاه رازی- کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود)https://mnj.razi.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاهhttp://kermanshah.pnu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر)http://nursing-school.kums.ac.ir
دانشگاه صنعتی کرمانشاهhttp://kut.ac.ir
6 سال قبل  

تعداد مشاهده 3185