معرفی دانشگاه های استان کردستان


معرفی دانشگاه های استان کردستان

نام دانشگاهآدرس سایت
دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندجhttp://www.muk.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندجhttp://sanandajpnu.ac.ir
دانشگاه کردستان - سنندجhttps://uok.ac.ir
6 سال قبل  

تعداد مشاهده 4434