معرفی دانشگاه های استان قم


معرفی دانشگاه های استان قم

نام دانشگاهآدرس سایت
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه (س) - قم (ویژه خواهران)http://www.hmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی قمhttp://www.muq.ac.ir
دانشگاه قمhttp://www.qom.ac.ir
دانشگاه غیر انتفاعی مفید - قمhttp://www.mofidu.ac.ir
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی تهران)http://quran.ac.ir
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی دولت آباد اصفهان)http://www.quranesf.org
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی زابل)http://zabol.quran.ac.ir
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی زاهدان)http://zahedan.quran.ac.ir
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی شیراز)http://shiraz.quran.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی حکمت- قمhttp://hekmat-qom.ac.ir
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی قم)http://qom.quran.ac.ir
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه)http://kermanshah.quran.ac.ir
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی مراغه)http://maragheh-quran.blog.ir
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی مشهد)http://mashhad.quran.ac.ir
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی ملایر)http://malayer.quran.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قمhttp://qom.pnu.ac.ir
دانشگاه صنعتی قمhttp://www.qut.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قمhttp://shahabdanesh.ac.ir
6 سال قبل  

تعداد مشاهده 8626