معرفی دانشگاه های استان فارس


معرفی دانشگاه های استان فارس

نام دانشگاهآدرس سایت
دانشگاه علوم پزشکی جهرمhttp://www.jums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شیرازhttp://www.sums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی فساhttp://www.fums.ac.ir
مرکز آموزش عالی لار https://lar.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی لارستان ( محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز)http://www.larums.ac.ir
دانشگاه هنر شیرازhttp://shirazartu.ac.ir
مرکز اموزش عالی فیروز آبادhttp://www.fabad-ihe.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدانhttp://sepidan.fars.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیرازhttp://shiraz.fars.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشتhttp://marvdasht.fars.pnu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده)http://abadehnurse.sums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری لامرد)http://lamerdnurse.sums.ac.ir
داشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان)http://estparamed.sums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی داراب)http://darabparamed.sums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموش عالی سلامت ممسنی)http://mamasanipu.sums.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی زند - شیرازhttp://zand.ac.ir
دانشگاه شیرازhttp://shirazu.ac.ir/en
دانشگاه صنعتی شیرازhttp://www.sutech.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیرازhttp://www.apadana-ihe.ir
موسسه غیر انتفاعی فاطمیه-شیراز (ویژه خواهران)http://fatemiyehshiraz.ac.ir
دانشگاه فساhttp://fasau.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی گراشhttp://gerums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی لارستانhttp://www.larums.ac.ir
دانشگاه جهرمhttps://www.jahromu.ac.ir
موسسه غیر انتفاعی حافظ - شیرازhttps://hafez.ac.ir
دانشگاه سلمان فارسی - کازرونhttp://www.kazerunsfu.ac.ir
مرکز آموزش عالی استهبانhttp://www.estahbanihe.ac.ir
مرکز آموزش عالی اقلیدhttp://www.eghlid.ac.ir
مرکز آموزش عالی لامردhttp://www.lamerdhec.ac.ir
دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب)http://shirazu.ac.ir/darab
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل شهرستان سپیدان)http://www.sums.ac.ir
5 سال قبل  

تعداد مشاهده 22736