معرفی دانشگاه های استان سمنان


معرفی دانشگاه های استان سمنان

نام دانشگاهآدرس سایت
دانشگاه علوم پزشکی سمنانhttp://www.semums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شاهرودhttp://www.shmu.ac.ir
دانشگاه سمنانhttp://www.semnan.ac.ir
دانشگاه دامغانhttp://www.du.ac.ir
دانشگاه فرزانگان - سمنان (ویژه خواهران) http://fgusem.ac.ir
دانشگاه سمنان (محل تحصیل اموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد)http://vetsh.semnan.ac.ir
دانشکده فنی و مهندسی گرمسارhttp://www.garmsar-uni.blogfa.com
دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر)http://psy.semnan.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکیhttp://www.otaria.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی سمنان ( محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان)http://healthfaculty.semums.ac.ir
موسسه غیر انتفاعی مولوی - ایوانکیhttp://molavi.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسارhttp://www.adiban.ac.ir
دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکیhttp://www.eyc.ac.ir
دانشگاه صنعتی شاهرودhttp://shahroodut.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه)http://sorkhehparamed.semums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل شهرستان آرادان)http://www.semums.ac.ir
دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر)http://natres.semnan.ac.ir
5 سال قبل  

تعداد مشاهده 11965