معرفی دانشگاه های استان خراسان رضوی


معرفی دانشگاه های استان خراسان رضوی

نام دانشگاهآدرس سایت
دانشگاه علوم پزشکی سبزوارhttp://www.medsab.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مشهدhttp://www.mums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی گنابادhttp://www.gmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهhttp://www.thums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (محل تحصیل شهرستان جوین)http://www.medsab.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی نیشابورhttp://www.nums.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهدhttp://www.salman.ac.ir
دانشگاه فردوسی مشهدhttp://www.um.ac.ir
دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا (ع) - مشهدhttp://imamreza.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهدhttp://www.binaloud.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهدhttp://www.tabaran.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهدhttp://hri.ac.ir
دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهدhttp://www.khayyam.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهدhttp://www.shandiz.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهدhttp://attar.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهدhttp://www.varastegan.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهدhttp://www.kavian.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوارhttp://pnusab.razavi.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهدhttp://razavi.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابورhttp://www.pnuney.ac.ir
دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامhttp://jtu89.blogfa.com
موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد http://www.hakimtoos.ac.ir
دانشگاه تربت حیدریهhttp://www.torbath.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مشهد(محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان)http://ch-ghochan.mums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مشهد(محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر)http://v-student.mums.ac.ir
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچانhttps://www.qiet.ac.ir/
موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهدhttp://www.eqbal.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهدhttp://baharihe.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهدhttp://khi.ac.ir
دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهدhttp://www.sadjad.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی تربت جامhttp://www.trjums.ac.ir
دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوارhttp://www.hsu.ac.ir
مجتمع آموزش عالی گنابادhttp://www.uog.ir
مرکز آموزش عالی کاشمرhttp://www.jdk.ac.ir
دانشگاه نیشابورhttp://fa.neyshabur.ac.ir/fa
موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر- مشهدhttp://www.motahar.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهدhttp://ferdowsmashhad.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهدhttp://www.khorasan.ac.ir
5 سال قبل  

تعداد مشاهده 16079