معرفی دانشگاه های استان اردبیل


معرفی دانشگاه های استان اردبیل

نام دانشگاهآدرس سایت
دانشگاه علوم پزشکی اردبیلhttp://www.arums.ac.ir
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلhttp://uma.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیلhttp://ard.ardebil.pnu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان مغان (گرمی))www.arums.ac.ir/nursgermi/fa
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل موسسه آموزش سلامت مشکین شهر)www.arums.ac.ir/meshkinschool/fa
دانشکده علوم پزشکی خلخالhttp://khalums.ac.ir
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبيل (محل تحصيل دانشکده فناوري هاي نوين در شهرستان نمين)http://uma.ac.ir
6 سال قبل  

تعداد مشاهده 5756