معرفی دانشگاه های استان آذربایجان غربی


معرفی دانشگاه های استان آذربایجان غربی

نام دانشگاهآدرس سایت
دانشگاه علوم پزشکی ارومیهhttp://www.med.umsu.ac.ir
دانشگاه ارومیهhttp://www.urmia.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیهhttp://www.afagh.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیهhttp://saba.ac.ir
دانشگاه ارومیه (محل تحصیل آموزشکده فنی خوی)http://fannikhoy.urmia.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیهhttps://urmiapnu.ac.ir
دانشگاه ارومیه (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب )http://shahidbakeri.urmia.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خویhttp://khoy.az.pnu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری بوکان)http://www.med.umsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری شهر سلماس)http://www.med.umsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری میاندواب)http://www.med.umsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت نقده)https://naghadeh.umsu.ac.ir
دانشگاه صنعتی ارومیهhttp://uut.ac.ir
دانشکده علوم پزشکي خويhttp://www.khoyfaculty.umsu.ac.ir
5 سال قبل  

تعداد مشاهده 7941