معرفی دانشگاه های استان آذربایجان شرقی


معرفی دانشگاه های استان آذربایجان شرقی

نام دانشگاهآدرس سایت
دانشگاه تبریزhttp://www.tabrizu.ac.ir
دانشگاه مراغهhttp://www.iau-maragheh.ac.ir
دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند)http://marandtech.tabrizu.ac.ir
دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی میانه)http://miyanehtech.tabrizu.ac.ir
دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر)http://ahar.tabrizu.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریزhttp://www.raberashidi.ac.ir
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریزhttp://www.azaruniv.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریزhttp://www.chnaihe.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تبریزhttp://www.tbzmed.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریزhttp://eaz.pnu.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی مراغهhttp://www.mrgums.ac.ir
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز (محل تحصیل شهرستان ورزقان)http://www.sut.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریزhttp://www.mizan.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی سرابhttp://www.tbzmed.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریزhttp://www.seraj.ac.ir
دانشگاه هنر اسلامی تبریزhttp://tabriziau.ac.ir
دانشگاه بنابhttp://bonabu.ac.ir
دانشگاه صنعتی سهند - تبریزhttp://www.sut.ac.ir
موسسه غيرانتفاعی اسوه معاصر - تبریزhttp://osve.ac.ir
دانشگاه غير انتفاعي علم و فناوري شمس - تبريزhttp://shamsist.ac.ir
5 سال قبل  

تعداد مشاهده 12180