📢📢 اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره میزان و نحوة تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1397


📢📢 اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره میزان و نحوة تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1397

📢📢 اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره میزان و نحوة تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1397


🔹بدين‌وسيله به اطلاع کليه داوطلبان آزمون سراسري سال 1397 مي رساند: بر اساس مصوبه نهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 20/8/96 ميزان و نحوة تاثير سوابق تحصيلي در آزمون سراسري سال 1397  همانند آزمون سراسري سال 1396 به صورت زير است:


🔹الف- آن دسته از ديپلمه‌هاي رياضي فيزيک، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي، که ديپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات يک‌ يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و  کشوري برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (سال سوم آموزش متوسطه) به ميزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تاثير مثبت در نمره ‌کل نهايي آنان لحاظ مي شود.


🔹ب- داوطلبان داراي مدرک پيش‌دانشگاهي رياضي فيزيک، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر، که مدرک دوره پيش‌دانشگاهي خود را از سال تحصيلي 91-90 به بعد اخذ کرده‌اند و امتحانات يک يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و کشوري برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دوره پيش‌دانشگاهي (صرفاً نمرات دروسي که به صورت نهايي، سراسري و کشوري برگزار شده است) به ميزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق‌تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تاثير مثبت در نمره‌ کل نهايي آنان لحاظ مي‌شود.


🔹تبصره: براي داوطلبان مشمول سوابق تحصيلي بندهاي الف و ب، هر دو مورد اعمال خواهد شد.


🔹شايان ذکر است که اعمال تاثير مثبت سوابق تحصيلي، بدان معني است که اگر سوابق تحصيلي باعث افزايش نمره‌ کل نهايي آزمون هرزيرگروه شود، در آن زيرگروه اعمال خواهد شد، و اگر باعث کاهش نمره‌ کل‌ نهايي آزمون هر زير گروه شود (اثر منفي داشته باشد) در آن زيرگروه اعمال نمي‌شود و نمره کل آزمون آن زيرگروه به عنوان نمره کل نهايي زيرگروه فوق در نظر گرفته مي‌شود.

 


👥 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور


5 سال قبل  

تعداد مشاهده 798