زمان مناسب نوشتن خلاصه نویسی یک فصل چه زمانی است؟


زمان مناسب نوشتن خلاصه نویسی یک فصل چه زمانی است؟

سلام

١- هر بخشی که توسط دبیر تدریس می شود باید خلاصه نویسی آن هنگام مطالعه درس هر روز همان روز (در چرک نویس) نوشته شود.

٢- همچنین هنگام زدن تست های آموزشی، نکات تست ها را نیز در یک برگه کوچک بنویسید.

٣ - این کار را برای هر قسمت تدریس شده انجام دهید تا فصل به اتمام برسد، سپس الگوهای یادآوری (چرک نویس های کوچک) و نکاتی را که با زدن تست های متفرقه آموخته اید را جمع آوری کرده و نمودار الگوی یادآوری کل فصل را بازنویسی کنید.

٤- اگر پس از تنظیم خلاصه نویسی پایانی فصل، نکته ای در تست ها بود، آن ها را به انتهای خلاصه نویسی خود اضافه نمایید.

بنابراین در هنگام مطالعه هر بخش، خلاصه نویسی های چرک نویس همان بخش را تهیه کنید و در پایان الگوی یادآوری نهایی را رسم نمایید زیر این کار به شما کمک می کند الگوی یادآوری مناسب و دقیقی داشته باشید.


برای درک بهتر این مبحث مقاله خلاصه نویسی را مطالعه نمایید

7 روز قبل  

تعداد مشاهده 1425