نسخه نهایی محدوده بندی ارزشیابی تشریحی مرحله اول (سال تحصیلی ۰۳-۰۲ ) - ویژه پایه دهم


نسخه نهایی محدوده بندی ارزشیابی تشریحی مرحله اول (سال تحصیلی ۰۳-۰۲ ) - ویژه پایه دهم

⚠️ ارزشیابی تشریحی مرحله دوم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به صورت جامع از کل محتوای کتاب درسی برگزار خواهد شد. تاریخ برگزاری ارزشیابی های اردیبهشت ماه پس از اعلام برنامه امتحانات نهایی پایه دهم توسط وزارت آموزش و پرورش اطلاع رسانی می گردد.

نسخه نهایی محدوده بندی ارزشیابی تشریحی مرحله اول  (سال تحصیلی ۰۳-۰۲ ) - ویژه پایه دهم (PDF)
دانلود نسخه نهایی محدوده بندی ارزشیابی تشریحی مرحله اول (سال تحصیلی ۰۳-۰۲ ) - ویژه پایه دهم (PDF) - 232 KB نسخه نهایی محدوده بندی ارزشیابی تشریحی مرحله اول (سال تحصیلی ۰۳-۰۲ ) - ویژه پایه دهم (PDF)
2 ماه قبل  

تعداد مشاهده 7337