نسخه اولیه محدوده بندی ارزشیابی تشریحی مرحله اول (سال تحصیلی ۰۳-۰۲ ) - ویژه پایه دهم


نسخه اولیه محدوده بندی ارزشیابی تشریحی مرحله اول (سال تحصیلی ۰۳-۰۲ ) - ویژه پایه دهم

⚠️ ارزشیابی تشریحی مرحله دوم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به صورت جامع از کل محتوای کتاب درسی برگزار خواهد شد. تاریخ برگزاری ارزشیابی های اردیبهشت ماه پس از اعلام برنامه امتحانات نهایی پایه دهم توسط وزارت آموزش و پرورش اطلاع رسانی می گردد.

نسخه اولیه محدوده بندی ارزشیابی تشریحی مرحله اول  (سال تحصیلی ۰۳-۰۲ ) - ویژه پایه دهم (PDF)
دانلود نسخه اولیه محدوده بندی ارزشیابی تشریحی مرحله اول (سال تحصیلی ۰۳-۰۲ ) - ویژه پایه دهم (PDF) - 67.4 KB نسخه اولیه محدوده بندی ارزشیابی تشریحی مرحله اول (سال تحصیلی ۰۳-۰۲ ) - ویژه پایه دهم (PDF)
یک ماه قبل  

تعداد مشاهده 861