همایش 10 اسفند نمایندگی


همایش 10 اسفند نمایندگیشمارۀ 1
کدام‌یک از موارد زیر از کلمات کلیدی چشم‌انداز و مأموریت یا جهت‌گیری‌های استراتژیک گزینه‌دو نیست؟
شمارۀ 2
به نظر شما فرصت‌های محیطی (بیرونی) سال 1403-1402 برای گزینه‌دو چیست؟
شمارۀ 3
به نظر شما تهدیدهای محیطی (بیرونی) سال 1403-1402 برای گزینه‌دو چیست؟
شمارۀ 4
به نظر شما نقاط قوّت داخلی مؤسسه گزینه‌دو در سال 1403-1402 چیست؟
شمارۀ 5
به نظر شما نقاط ضعف داخلی مؤسسه گزینه‌دو چیست؟
شمارۀ 6
با توجه به موارد قبل، به نظر شما سیاست‌ها و خط‌مشی کلی مؤسسه گزینه‌دو در سال 1403-1402 چه باید باشد؟
شمارۀ 7
به نظر شما سیاست‌های گزینه‌دو در مورد محصول در سال 1403-1402 چه باید باشد؟
شمارۀ 8
به نظر شما سیاست‌های گزینه‌دو در مورد فروش (مالی، تبلیغات و بازاریابی و…) در سال 1403-1402 چه باید باشد؟
شمارۀ 9
به نظر شما سیاست‌های گزینه‌دو در حوزۀ نمایندگی‌ها در سال 1403-1402 چه باید باشد؟
شمارۀ 10
به نظر شما 5 مورد از مهم‌ترین سیاست‌های گزینه‌دو در نمایندگی‌ها در سال 1403-1402 چه باید باشد؟


                                                           محصول و بازاریابی 


شماره 1
نظرسنجی 1- سیاست گذاری فروش
لینک نظرسنجی سیاست گذاری فروش:

7 ماه قبل  

تعداد مشاهده 590