برنامه مطالعاتی داوطلبان کنکور دی - 26 شهریور تا 8 مهر


برنامه مطالعاتی داوطلبان کنکور دی - 26 شهریور تا 8 مهر

داوطلبان گرامی
برنامه مطالعاتی آزمون مرحله 1 ویژه کنکور دی صرفا جهت آشنایی بیشتر با خدمات مشاوره ای موسسه گزینه دو با دسترسی عمومی در اختیار کاربران سایت قرار داده شده است. این خدمت مشاوره ای از آزمون شماره 2 به بعد صرفا با دسترسی اختصاصی به شرکت کنندگان در آزمون ها و ارزشیابی های دوره دوم متوسطه ارایه خواهد شد و دیگر برای عموم کاربران قابل دسترسی نخواهد بود.

 بزودی فیلم راهنمای برنامه مطالعاتی نیز در همین بخش بارگذاری خواهد شد

موفق باشید - واحد مشاوره

برنامه مطالعاتی داوطلبان کنکور دی - 26 شهریور تا 8 مهر (PDF) برنامه مطالعاتی داوطلبان کنکور دی - 26 شهریور تا 8 مهر (PDF)
دانلود برنامه مطالعاتی داوطلبان کنکور دی - 26 شهریور تا 8 مهر (PDF) - 457 KB برنامه مطالعاتی داوطلبان کنکور دی - 26 شهریور تا 8 مهر (PDF)
6 ماه قبل  

تعداد مشاهده 4927