فیلم راهنمای فعالسازی بانک سوال و آزمونک


فیلم راهنمای فعالسازی بانک سوال و آزمونک

داوطلبان گرامی

 امتیاز متناسب با مراحل ثبت‌نام جهت خرید و فعالسازی بسته‌های بانک سوال تابستان ۱۴۰3 در مارکت گزینه‌دو به ثبت‌نام کنندگان اختصاص یافته است.

لازم به ذکرست فرآیند خرید بسته بانک سوال و آزمونک ها صرفا از طریق مشاهده فیلم راهنما و توسط داوطلب خواهد بود.

⚠️ نکته مهم: امتیاز بسته بانک سوال ثبت‌نام کنندگان آزمون های سال تحصیلی ۰4-۰3 ، مهر ۱۴۰3 اختصاص خواهد یافت.

درحال بارگذاری...
دانلود فیلم راهنمای فعالسازی بانک سوال و آزمونک (فیلم) - 18.6 MB
8 روز قبل  

تعداد مشاهده 3616