محدوده بندی سنجش مستمر و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ویژه دوره اول متوسطه


محدوده بندی سنجش مستمر و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ویژه دوره اول متوسطه

دانش آموزان و اولیا مدارس دوره اول متوسطه

محدوده بندی جدید سنجش مستمر دوره اول متوسطه متناسب با نظرات مدارس در تاریخ 22 آذر به روزرسانی شده است. در برنامه جدید بازه برگزاری سنجش ها افزایش یافته و دانش آموزان زمان بیشتری برای مراجعه و شرکت در سنجش ها خواهند داشت.

محدوده بندی سنجش مستمر و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ویژه دوره اول متوسطه (PDF) محدوده بندی سنجش مستمر و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ویژه دوره اول متوسطه (PDF) محدوده بندی سنجش مستمر و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ویژه دوره اول متوسطه (PDF)
دانلود محدوده بندی سنجش مستمر و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ویژه دوره اول متوسطه (PDF) - 207 KB محدوده بندی سنجش مستمر و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ویژه دوره اول متوسطه (PDF)
یک سال قبل  

تعداد مشاهده 19406