محدوده بندی آزمون های آزمایشی کنکور 1401


محدوده بندی آزمون های آزمایشی کنکور 1401

داوطلبان گرامی
 همان طور که می دانید حذفیات کنکور سراسری سال ۱۴۰1 که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده است، از 6 اسفند ماه در آزمون های آزمایشی گزینه دو ویژه داوطلبان کنکور، اعمال شده و پرسش های مربوط به این قسمت ها، در آزمون ها جایگزین شده اند.

🚨 از آنجا که حذفیات اعلامی، پراکنده و گزینشی است، امکان قید همه آن ها به همراه جزئیات در بودجه بندی آزمون ها وجود نداشته و سبب سردرگمی بیشتر شما عزیزان می گردد؛ از این رو بودجه بندی آزمون ها با همان قالب و محتوای قبلی ارائه شده و فایل حذفیات آزمون سراسری ۱۴۰1 (اینجا) آورده شده است. ضروری است داوطلبان عزیز به فایل حذفیات پیوست مراجعه کرده و آن را دقیق بررسی کنند. 

🔚 در پایان تاکید می گردد این حذفیات در آزمون های آزمایشی گزینه دو لحاظ شده است.

محدوده بندی آزمون های آزمایشی کنکور 1401 (PDF) محدوده بندی آزمون های آزمایشی کنکور 1401 (PDF) محدوده بندی آزمون های آزمایشی کنکور 1401 (PDF) محدوده بندی آزمون های آزمایشی کنکور 1401 (PDF) محدوده بندی آزمون های آزمایشی کنکور 1401 (PDF) محدوده بندی آزمون های آزمایشی کنکور 1401 (PDF) محدوده بندی آزمون های آزمایشی کنکور 1401 (PDF) محدوده بندی آزمون های آزمایشی کنکور 1401 (PDF)
دانلود محدوده بندی آزمون های آزمایشی کنکور 1401 (PDF) - 367 KB محدوده بندی آزمون های آزمایشی کنکور 1401 (PDF)
یک سال قبل  

تعداد مشاهده 333818