استراتژی مطالعه و برنامه ریزی در بهمن و اسفند - 1 بهمن


استراتژی مطالعه و برنامه ریزی در بهمن و اسفند - 1 بهمن

❇️ با استفاده از سامانه مشاوره هوشمند اهداف خود در رشته شهرهای مختلف را ارزیابی و بررسی کنید.🤔

✴️ لازم نیست در اوج باشید، فرصت هست تا به اوج برسید. مطابق برنامه مطالعاتی درس بخوانید، در آزمون آزمایشی شرکت کنید، با کارنامه تحلیل آزمون و سایر مشاوره ها نقاط قوت و ضعف خود را ارزیابی کنید.

درحال بارگذاری...
دانلود استراتژی مطالعه و برنامه ریزی در بهمن و اسفند - 1 بهمن (فیلم) - 44.1 MB
2 سال قبل  

تعداد مشاهده 1457