محدوده بندی جزئی آزمون های گزینه دو در سال تحصیلی ۱۴۰3-۱۴۰2


محدوده بندی جزئی آزمون های گزینه دو در سال تحصیلی ۱۴۰3-۱۴۰2

جهت دسترسی به محدوده بندی جزئی آزمون ها و ارزشیابی ها

براساس پایه تحصیلی خود، بر روی لیک مربوطه کلیک کن

محدوده بندی آزمون های کنکور 1403

 تابستان 1402

محدوده بندی آزمون های کنکور 1403

 سال تحصیلی 1403-1402 (بزودی)

محدوده بندی آزمون های پایه دهم به یازدهم

تابستان 1402

محدوده بندی آزمون های پایه دهم و یازدهم 

 سال تحصیلی 1403-1402 (بزودی)

16 روز قبل  

تعداد مشاهده 1466200