محدوده بندی (بودجه بندی) جزئی آزمون ها و سنجش های مستمر گزینه دو در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰


محدوده بندی (بودجه بندی) جزئی آزمون ها و سنجش های مستمر گزینه دو در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

جهت دسترسی به محدوده بندی جزئی آزمون ها و ارزشیابی ها

براساس پایه تحصیلی خود، بر روی لینک مربوطه کلیک کنید.

داوطلبان کنکور 1401

محدوده بندی سنجش مستمر


دانش آموزان پایه یازدهم

محدوده بندی آزمون های سال تحصیلی

دانش آموزان پایه یازدهم

محدوده بندی سنجش مستمر3 ماه قبل  

تعداد مشاهده 584146