محدوده بندی (بودجه بندی) جزئی آزمون ها و سنجش های مستمر گزینه دو در تابستان و سال تحصیلی ۱۴۰2-۱۴۰1


محدوده بندی (بودجه بندی) جزئی آزمون ها و سنجش های مستمر گزینه دو در تابستان و سال تحصیلی ۱۴۰2-۱۴۰1

جهت دسترسی به محدوده بندی جزئی آزمون ها و ارزشیابی ها

براساس پایه تحصیلی خود، بر روی لیک مربوطه کلیک کنید.

ویژه دانش آموزان پایه دهم به یازدهم

محدوده بندی آزمون های آزمایشی تابستان 1401 

داوطلبان کنکور 1401

محدوده بندی سنجش مستمر


2 ماه قبل  

تعداد مشاهده 1005179