چرا تعداد سوالات در آزمون های طرح تابستان مطابق آزمون سراسری نیست؟


چرا تعداد سوالات در آزمون های طرح تابستان مطابق آزمون سراسری نیست؟

بر اساس برخی معیارها و نیازهایی که در آزمون های آزمایشی بایستی مورد توجه قرار گیرد، تعداد سوالات در آزمون های طرح تابستان کمتر از سوالات آزمون سراسری بوده تا داوطلبان بتوانند علاوه بر تقویت مهارت های آزمون دادن، نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کرده و برای رفع آنها بکوشند. 🎯 معیارهایی مانند:

۱- کمتر بودن مباحث آزمون و بودجه بندی محدود آزمون

۲- امکان ارزشیابی مناسب با تعداد سوالات مناسب (نه لزوما مشابه با آزمون سراسری)

۳- آموزش مدیریت زمان به صورت تدریجی

۴- امکان ایجاد تسلط اولیه روی درس ها و بررسی دقیق تر نقاط ضعف و قوت

4 سال قبل  

تعداد مشاهده 929