چرا در مشاوره زیر درس ها فقط درس های ریاضی نمایش داده می شود و بقیه درس ها نیست؟


چرا در مشاوره زیر درس ها فقط درس های ریاضی نمایش داده می شود و بقیه درس ها نیست؟

اساس زیردرس گذاری در درس های مختلف جداسازی عناوین و موضوعات است که به صورت مستقل بایستی بررسی و تحلیل شده و مورد ارزیابی قرار گیرند تا عملکرد دانش آموزان در آن بهتر سنجیده شود.

این مساله می تواند مربوط به درس های تلفیقی در کنکور مانند تاریخ و جغرافیا و یا فلسفه و منطق باشد و یا مربوط به تفکیک مقطع (درس های پایه و دوازدهم) باشد که در آزمون های ضمن سال در درس های اختصاصی اجرایی خواهد شد تا ارزیابی درس های پایه به صورت مستقل امکان پذیر باشد و به دانش آموز در تصحیح برنامه مطالعاتی اش در این درس ها کمک کند.

در آزمون های تابستان از آنجا که فقط درس های پایه مورد آزمون قرار می گیرند نیازی به این تفکیک نبوده و تنها در درس ریاضی به دلیل قابل تفکیک بودن موضوعات کتاب های درسی اتفاق می افتد.

3 سال قبل  

تعداد مشاهده 611