محدوده بندی جزیی و تاریخ برگزاری آزمون های آزمایشی حضوری طرح تابستان گزینه دو


محدوده بندی جزیی و تاریخ برگزاری آزمون های آزمایشی حضوری طرح تابستان گزینه دو

 ویژه داوطلبان آزمون سراسری ۹۹  (تمام گروه های آزمایشی)

محدوده بندی جزیی و تاریخ برگزاری آزمون های آزمایشی حضوری طرح تابستان گزینه دو (PDF) محدوده بندی جزیی و تاریخ برگزاری آزمون های آزمایشی حضوری طرح تابستان گزینه دو (PDF) محدوده بندی جزیی و تاریخ برگزاری آزمون های آزمایشی حضوری طرح تابستان گزینه دو (PDF)
دانلود 92.1 KB محدوده بندی جزیی و تاریخ برگزاری آزمون های آزمایشی حضوری طرح تابستان گزینه دو (PDF)
یک ماه قبل  

تعداد مشاهده 15060