معرفی دانشگاه های استان مازندران


معرفی دانشگاه های استان مازندران

نام دانشگاهآدرس سایت
دانشگاه علوم پزشکی بابلhttp://www.mubabol.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساریhttp://www.mazums.ac.ir
دانشگاه مازندران - بابلسرhttp://www.umz.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی آملhttp://amol.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی سنا - ساریhttp://www.sana.ac.ir
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آملhttp://shomal.ac.ir
دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آملhttp://www.ausmt.ac.ir
دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نورhttp://mohaddes.ac.ir
دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نوشهر)http://www.umz.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری ( محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل)http://fnamol.mazums.ac.ir
موسسه غیر انتفاعی راه دانش - بابلhttp://www.rahedanesh.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آملhttp://www.pnuamol.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابلhttp://babol.mz.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نوراستان مازندران - مرکز ساریhttp://sari.mz.pnu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری ( محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل)http://paramed.mazums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری ( محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر)http://fnbehshahr.mazums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر)http://ramsar.mubabol.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساریhttp://www.adib-mazandaran.ac.ir
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلhttp://nit.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساریhttp://www.rouzbahan.ac.ir
دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابلhttp://www.ustmb.ac.ir
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریhttp://www.sanru.ac.ir
دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهرhttp://www.mazust.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسرhttp://rahman.ac.ir
5 سال قبل  

تعداد مشاهده 13507