معرفی دانشگاه های استان کرمان


معرفی دانشگاه های استان کرمان

نام دانشگاهآدرس سایت
دانشگاه علوم پزشکی جیرفتhttp://www.jmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانhttp://rums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کرمانhttp://www.kmu.ac.ir/fa
دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس (س) (ویژه خواهران) - رفسنجانhttp://www.narjesrafsanjan.ir
مجتمع آموزش عالی زرندhttp://zarand.ac.ir
دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت)http://fa.uk.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بمhttp://www.mubam.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجانhttp://sirjanpnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمانhttp://kerman.pnuk.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل دانشکده پرستاری زرند)http://kmu.ac.ir/fazsnm
دانشگاه جیرفتhttp://www.ujiroft.ac.ir
دانشگاه شهید باهنر - کرمانhttp://fa.uk.ac.ir
دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجانhttp://www.vru.ac.ir
دانشگاه صنعتی سیرجانhttp://sirjantech.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی سیرجانhttp://ssm.kmu.ac.ir
مجتمع آموزش عالی بمhttp://bam.ac.ir
5 سال قبل  

تعداد مشاهده 5781