معرفی دانشگاه های استان خراسان شمالی


معرفی دانشگاه های استان خراسان شمالی

نام دانشگاهآدرس سایت
دانشگاه بجنوردhttps://ub.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنوردhttp://nkums.ac.ir
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراینhttp://www.esfarayen.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنوردhttp://nkh.pnu.ac.ir
دانشگاه کوثر - بجنورد (ویژه خواهران) http://kub.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی اسفراینhttp://esfrums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -بجنورد (محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان)http://edu.nkums.ac.ir
5 سال قبل  

تعداد مشاهده 5273