معرفی دانشگاه های استان خراسان جنوبی


معرفی دانشگاه های استان خراسان جنوبی

نام دانشگاهآدرس سایت
دانشگاه علوم پزشکی بیرجندhttp://www.bums.ac.ir
دانشگاه بیرجندhttp://www.birjand.ac.ir
دانشگاه بزرگمهر قایناتhttp://www.buqaen.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند(محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس)http://nrstabas.bums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند(محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس)http://prferdows.bums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند(محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن)http://www.bums.ac.ir
دانشگاه صنعتی بیرجندhttp://www.birjandut.ac.ir
5 سال قبل  

تعداد مشاهده 3405