معرفی دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری


معرفی دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری

نام دانشگاهآدرس سایت
دانشگاه علوم پزشکی شهرکردhttp://www.skums.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکردhttp://chb.pnu.ac.ir
دانشگاه شهرکرد ( محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان)http://www.sku.ac.ir/faculty/Art
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن)https://bnursefaculty.skums.ac.ir
دانشگاه شهرکردhttp://www.sku.ac.ir
5 سال قبل  

تعداد مشاهده 3908