سبک های یادگیری


سبک های یادگیری

با استفاده ازنتایج پرسنامه سبک یادگیری هر دانش آموز مشخص می شود و به دانش آموزان روش های یادگیری ویژه هر سبک توضیح داده خواهد شد.

سبک های یادگیری (PDF) سبک های یادگیری (PDF) سبک های یادگیری (PDF) سبک های یادگیری (PDF) سبک های یادگیری (PDF) سبک های یادگیری (PDF)
دانلود سبک های یادگیری (PDF) - 218 KB سبک های یادگیری (PDF)
کارشناس واحد مشاوره    6 سال قبل  

تعداد مشاهده 4437