سلام، به نظر شما چه زمان هایی برای مطالعه خوب است؟ صبح اول وقت یا شب؟ درس های تمرینی چطور؟


سلام، به نظر شما چه زمان هایی برای مطالعه خوب است؟ صبح اول وقت یا شب؟ درس های تمرینی چطور؟

سلام

١- بهترین زمان برای مطالعه زمانی است که هوشیاری بیشتری داشته باشید تا بتوانید با تمرکز بیشتری مطالب درسی را مطالعه نمایید و برای هر فرد متفاوت خواهد بود زیرا هر داوطلب ساعت بیولوژیکی متفاوتی دارد.

٢- باید با توجه به ساعت بیولوژیکی بدن خود تلاش کنید هر درس را در زمانی که بهترین یادگیری را دارید مطالعه نمایید تا با سازمان بندی دقیق تری در حافظه شما جای بگیرد.

٣- بهتر است مطالب حفظی را در انتهای روز مطالعه کنید زیرا در طول شب تثبیت می شوند و مطالب تمرینی در ابتدای روز به دلیل آمادگی بیشتر مطالعه نمایید.

٤- همچنین در صورتیکه عادت دارید می توانید دروس تمرینی و حفظی را یکی در میان نیز بخوانید.

بنابراین حتما در ساعاتی که هوشیاری شما کامل است به مطالعه بپردازید تا حداکثر تمرکز را در مطالعه داشته باشید و بتوانید دروس را با کیفیت بیشتری یادبگیرید.

5 سال قبل  

تعداد مشاهده 1541