سلام ، دانش آموزان مدرسه اصرار دارند که واحدهای مطالعاتی آن ها حداقل 2 الی 3 ساعت باشد. قرار دادن این نوع واحد مطالعاتی در برنامه دانش آموزان مشکلی ایجاد می کند؟


سلام ، دانش آموزان مدرسه اصرار دارند که واحدهای مطالعاتی آن ها حداقل 2 الی 3 ساعت باشد. قرار دادن این نوع واحد مطالعاتی در برنامه دانش آموزان مشکلی ایجاد می کند؟

سلام

١- حداکثر یادگیری مطالب در ابتدا و انتهای هر واحد مطالعاتی صورت می گیرد بنابراین اگر واحدهای مطالعاتی دانش آموزان طولانی مدت باشد، میزان یادآوری مطالب سخت تر از زمانی است که واحد های  کوچکتری به عنوان واحدهای مطالعاتی خود انتخاب می شود. هرچه واحدهای مطالعاتی دانش آموزان کوتاهتر باشد (به شرط از بین نرفتن آهنگ مطالعه) یادآوری بیشتر خواهد شد.

٢- بهترین زمان بندی برای بیشترین میزان یادآوری و یادگیری، واحدهای مطالعاتی ٧٥ دقیقه ای یا ٩٠ دقیقه ای است که به ازای هر ٧٥ دقیقه مطالعه، ١٥ دقیقه استراحت و به ازای هر ٩٠ دقیقه مطالعه، ٣٠ دقیقه استراحت پیشنهاد می شود.

٣- اگر مدت زمانی که ذکر شد، برای مطالعه مبحث مورد نظر دانش آموزان کافی نبود، می توانند ادامه آن را در واحد بعدی مطالعه نمایند، اما نباید واحد مطالعاتی خود را بدون استراحت، طولانی نمایند.

بنابراین برای یادگیری و یادآوری هرچه بهتر مطالب بهتر است واحد های مطالعه کوتاه شده تا دانش آموزان مطالعه  با کیفیتی داشته باشند و همچنین بین واحد های مطالعاتی استراحت نمایند تا بتوانند با تمرکز و نشاط بیشتری به مطالعه واحد بعدی بپردازند.

6 سال قبل  

تعداد مشاهده 610